Betingelser for anvendelse

DU BEDES LÆSE FØLGENDE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE DETTE WEBSTED SAMTYKKER DU I AT  OVERHOLDE OG VÆRE BUNDET AF DISSE BRUGSBETINGELSER.

Dette websted er udviklet af Celgene Limited (herefter omtalt som Celgene). Vi gør opmærksom på, at skønt dette websted drives, kontrolleres og opdateres af Celgene i Storbritannien, er webstedet hosted på servere, der befinder sig i USA og Schweiz.

Vigtige juridiske oplysninger

Oplysninger og materiale på dette webstedmå ingen måde erstatte professionel medicinsk behandling eller besøg hos en kvalificeret læge. Oplysninger og materiale på dette websted samt korrespondance modtaget i forbindelse med dette websted præsenteres kun med et oplysende formål. Dette websted omhandler ikke og er heller ikke beregnet på at tilbyde individuelle medicinske diagnoser eller patientspecifikke råd om behandling, og alle oplysninger, der findes her, kan ikke og bør ikke bruges som grundlag for diagnoser eller valg af behandling. Celgene råder på det kraftigste alle brugere med helbredsproblemer til at konsultere en læge eller en anden sundhedsperson.

Fremadrettede udtalelser

Dette websted kan indeholde visse fremadrettede udtalelser, der kan involvere kendte og ukendte risici, forsinkelser, usikkerheder og andre faktorer, der ikke er underlagt virksomhedens kontrol, som kan give faktiske resultater, ydelser eller præstationer fra virksomhedens side, som kan være væsentligt forskellige fra de resultater, ydelser eller præstationer eller andre forventninger, der er underforstået med disse fremadrettede udtalelser. Disse faktorer kan omfatte resultater af aktuelle eller forestående forsknings- og udviklingsaktiviteter, handlinger fra FDAs, EMA’s og andre tilsynsmyndigheders side samt faktorer, der er nøje beskrevet i Celgenes og dets relaterede enheders offentliggjorte rapporter. Celgene påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere disse fremadrettede udtalelser i forbindelse med nye oplysninger, hændelser og udviklinger.

Intellektuel ejendomsret

Indholdet af dette websted, herunder og uden begrænsning alle tekster, billeder og dokumenter, der er offentliggjort på dette, ejes af og er underlagt Celgenes eller dets relaterede enheders ophavsret med forbehold for alle rettigheder og kan ikke ændres, distribueres, kopieres, opslås eller overføres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Celgene. Materiale må kun downloades til personlig og ikke-kommerciel brug, på betingelse af at alle meddelelser om ophavsret og andre identificerende oplysninger er bibeholdt på downloadede eller kopierede materialer. Alle produkter og handelsnavne, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende Celgene eller dets relaterede enheder. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andre materialer, der er omfattet af ejendomsretlig beskyttelse, er udtrykkeligt forbudt.

Oplysninger, der ikke er fortrolige/ikke omfattet af ejendomsretlig beskyttelse

Al kommunikation fra dig til Celgene via dette websted vil blive anset for at være ikke-fortrolig og ikke omfattet af ejendomsretlig beskyttelse. Celgene kan frit bruge alle oplysninger, herunder og uden begrænsning ideer, koncepter, know-how eller teknikker, der er indeholdt i sådanne kommunikationer til ethvert formål, herunder og uden begrænsning udvikling, fremstilling eller markedsføring af produkter, der indeholder sådanne oplysninger, uden kompensation til dig og uden at identificere kilden.

Tredjeparts websteder

Dette websted kan indeholde link til andre websteder. Celgene tilvejebringer udelukkende disse links som en service, og medtagelsen af et sådant link medfører ikke, at Celgene godkender dette tredjeparts-websted, dets indhold eller produkter eller serviceydelser, der findes på dette. Celgene påtager sig ikke noget ansvar eller nogen hæftelse for oplysninger eller indhold på andre websteder. Linking til andre websteder sker på egen risiko, og sådanne websteder kan være kontrolleret af tredjeparts egne brugsbetingelser, som du kan være underlagt.

Garantifraskrivelse

Celgene har taget ethvert rimeligt skridt for at sikre, at oplysninger og indhold, der er indeholdt her, er præcist. Du accepterer dog ved at bruge dette websted, at alle materialer, oplysninger og serviceydelser leveres “SOM BESET”, og Celgene fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til præcision, pålidelighed, rettidigheder, funktionalitet eller lovlighed af de oplysninger, der er indeholdt her, herunder og uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder.

Ansvarsbegrænsning

I det videst mulige omfang, der er tilladt af loven, er hverken Celgene eller dets relaterede enheder ansvarlige over for dig for nogen ødelæggelser, skader eller overlast overhovedet, herunder og uden begrænsning direkte, indirekte, tilfældige, specielle, påfølgende eller erstatningspligtige skader, tabt fortjeneste eller skader, der er et resultat af mistede data eller driftstab, der er et resultat af eller har forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge dette websted eller dets indhold.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, yde erstatning til og holde Celgene og dets relaterede enheder skadesløse i forbindelse med ethvert krav eller påkrav fra tredjepart samt al tilknyttet gæld, omkostninger, skader og udgifter, der opstår eller har forbindelse med, at du browser på eller bruger dette websted, dets indhold eller oplysninger, som du har overført til eller via dette websted, din overtrædelse af eventuelle tredjepartsrettigheder eller dit brud på disse brugsbetingelser.

Jurisdiktion

Disse brugsbetingelser skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. Du accepterer uigenkaldeligt domstolene i Londons enekompetence i forbindelse med enhver handling, der opstår ved din brug af dette websted eller dets indhold.

Forbehold for rettigheder

Celgene forbeholder sig retten til at indskrænke, afslutte eller begrænse din adgang til dette websted på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel. Celgene forbeholder sig retten til at foretage ændringer på dets websted, sin politik og disse brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. Vi råder dig til at gennemlæse disse brugsbetingelser fra tid til anden og at notere dig eventuelle ændringer eller tillæg.

Hvordan kan jeg kontakte jer for at få flere oplysninger?

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, praksis for dette websted eller dine transaktioner med dette websted, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil behandle ethvert problem efter bedste evne. Du kan kontakte os pr. e-mail på adressen:

medinfo.uk.ire@celgene.com (Att.: Data Privacy Officer),

eller med brevpost til:

Celgene Limited
Att.: Data Privacy Officer

Morgan House
Madeira Walk
Windsor
Berkshire
SL4 1EP