Användarvillkor

LÄS ANVÄNDARVILLKOREN NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN OCH ÄR BUNDEN AV DEM.

Denna webbplats har utvecklats av Celgene Limited (nedan kallat ”Celgene”). Denna webbplats drivs, kontrolleras och uppdateras av Celgene i Storbritannien men ligger på servrar i USA och Schweiz.

Viktig rättslig information

Den information och det material som finns på webbplatsen är inte avsett att ersätta professionell medicinsk vård eller rådgivning som ges av sjukvårdspersonal. Materialet på webbplatsen och information som finns på och kommer från webbplatsen är endast avsedd som allmän information. Avsikten med webbplatsen är inte att ställa personliga medicinska diagnoser eller ge individuellt anpassad rådgivning om vård. Inga uppgifter från webbplatsen kan eller bör användas som underlag för diagnos eller val av behandling. Celgene uppmanar alla användare med hälsoproblem att vända sig till sjukvården.

Framåtsyftande påståenden

Webbplatsen kan innehålla vissa framåtsyftande påståenden som rör kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som Celgene inte råder över. Detta innebär att företagets verkliga resultat kan skilja sig från resultaten och förväntningarna enligt de framåtsyftande påståendena. Sådana faktorer kan vara till exempel resultat från pågående eller planerat FoU-arbete, åtgärder från FDA (amerikanska läkemedelsverket), EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) eller andra tillsynsmyndigheter samt faktorer som tas upp mer ingående i offentliga rapporter från Celgene och andra företag inom Celgenegruppen. Celgene ansvarar inte för att uppdatera dessa framåtsyftande påståenden på grund av ny information, nya händelser eller ny utveckling.

Immateriella rättigheter

Celgene och andra företag inom Celgenegruppen äger upphovsrätten till och har ensamrätt till denna webbplats innehåll. Detta gäller inklusive och utan begränsningar all text, alla bilder och alla dokument som publiceras på webbplatsen. Text, bilder och innehåll får inte ändras, spridas, kopieras, postas eller överföras utan föregående skriftligt tillstånd från Celgene. Material får laddas ned endast för personlig och icke-kommersiell användning, under förutsättning att alla upphovsrättsliga meddelanden och annan identifierande information finns med på material som laddas ned eller kopieras. Alla produkt- och handelsnamn som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör Celgene eller andra företag inom Celgenegruppen. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller annat material som tillhör Celgene är uttryckligen förbjudet.

Icke-konfidentiell information/information som inte är föremål för äganderätt

All kommunikation från dig till Celgene via denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell information som inte är föremål för äganderätt. Celgene har frihet att utan begränsningar använda all information, alla idéer och koncept, allt tekniskt kunnande och all teknik som tas upp i sådan information, oavsett ändamål, och har rätt att utan begränsningar utveckla, tillverka och saluföra produkter som innefattar sådan information, utan att ersätta dig och utan att ange källan.

Externa webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Celgene tillhandahåller dessa länkar för att underlätta för dig. Att länkar till externa webbplatser finns på Celgenes webbplats innebär inte att Celgene garanterar de externa webbplatsernas innehåll eller någon av de produkter eller tjänster som nämns på webbplatserna. Celgene har inget ansvar för och kan inte ställas till svars för information eller innehåll på andra webbplatser. Du använder länkar till andra webbplatser på egen risk, och sådana webbplatser kan ha andra användarvillkor som du blir bunden av.

Garantifriskrivning

Celgene har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att information och innehåll på denna webbplats är korrekt, men genom att använda webbplatsen godtar du att allt material, all information och alla tjänster tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”, och Celgene garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt, tillförlitlig, aktuell, användbar eller korrekt i rättslig bemärkelse. Denna friskrivning omfattar utan begränsning garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och garanti mot intrång på andra parters rättigheter.

Ansvarsbegränsning

Så långt det är förenligt med gällande lag friskriver sig Celgene och andra företag inom Celgenegruppen utan begränsningar från alla skadeståndsskyldigheter gentemot dig för alla materiella skador och personskador, inklusive direkta och indirekta skador, speciella skador, följdskador eller straffskadestånd, förlorade intäkter eller skadestånd till följd av förlorade data eller avbrott i verksamheten, som följer av eller har att göra med att du använder eller inte kan använda denna webbplats eller dess innehåll.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla skadeslöst Celgene och andra företag inom Celgenegruppen i samband med anspråk eller krav från tredje part och alla tillhörande skyldigheter, kostnader, skadestånd och utgifter som uppkommer på grund av eller i samband med att du läser eller använder denna webbplats, eller innehåll eller information som du överför till eller via denna webbplats, eller att du gör intrång i tredje parts rättigheter eller bryter mot dessa användarvillkor.

Jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Englands och Wales lagstiftning. Du samtycker oåterkalleligen till exklusiv behörighet för domstolarna i London när det gäller rättsliga åtgärder på grund av din användning av denna webbplats eller dess innehåll.

Förbehåll för rättigheter

Celgene förbehåller sig rätten att när som helst inskränka, avsluta eller begränsa din åtkomst till denna webbplats, med eller utan förvarning. Celgene förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar av webbplatsen, sin policy och dessa användarvillkor. Du bör gå igenom dessa användarvillkor med jämna mellanrum och notera eventuella ändringar.

Hur kommer jag i kontakt med er för att få mer information?

Kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy, praxis för denna webbplats eller din användning av denna webbplats. Vi besvarar dina frågor efter bästa förmåga. Du kan kontakta oss via e-post på:

medinfo.uk.ire@celgene.com (attention Data Privacy Officer),

eller med vanlig post på:

Celgene Limited
Att: Data Privacy Officer

Morgan House
Madeira Walk
Windsor
Berkshire
SL4 1EP